വേദങ്ങൾ ഒരു പരിചയം

ലോകത്തിലെ തന്നെ അതിപുരാതനമായ ഗ്രന്ഥരാശിയാണ് വേദങ്ങൾ.ആർഷ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിക്കപെട്ടിരിക്കുന്ന അവ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയായി നിലകൊള്ളുന്നു. സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മൂലവും അതുതന്നെയാകുന്നു.

വേദം എന്ന വാക്ക് വിദ് ധാതുവിൽനിന്നുണ്ടായതാണ്. വിദ് ധാതുവിന് പ്രധാനമായും അഞ്ചു അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്‌. “വിദ് ജ്ഞാനേ,  വിദ് സത്തായാം, വിദ് ലാഭേ, വിദ് വിചാരണേ, വിദ് ചേതനാഖ്യാനനിവാസേഷു.” ഈ ധാതുവിനോട് ‘ഘഞ്’ പ്രത്യയം ചേർത്തിട്ടാണ് വേദശബ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.അപ്പോൾ വേദം എന്ന പദത്തിന്ന് ജ്ഞാനം, സത്ത, ലാഭം, വിചാരം, അനുഭവിക്കുക, സംസാരിക്കുക, നിവസിക്കുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നു. അതായത് യാതോന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യാതോന്നിലോ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നത് , യാതൊന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യാതോന്നിലോ എല്ലാവർക്കും വിചാരവും നിയന്ത്രണവും സിദ്ധിക്കുന്നത് , യാതോന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യാതോന്നിലോ എല്ലാ വിദ്യകളും സിദ്ധിക്കുകയോ നിവസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്‌ വേദം.ഈ വേദം ആരും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. സ്വതവേ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അനാദിയും അപൗരുഷേയവുമായ ജ്ഞാനത്തെ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളായ ഋഷിവര്യന്മാർ ദർശിക്കുകയാണ്, കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത്.

Read more ›

Posted in വേദങ്ങൾ Tagged with: